ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ

Άρθρο 5ο – Εγγραφή Μελών
α) Ως μέλη του Σωματείου μπορούν να εγγραφούν όσοι απασχολούνται ή έχουν απασχοληθεί ως Εκπαιδευτές, Ωρομίσθιοι ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης και λοιπούς φορείς δια βίου μάθησης του Δημοσίου, ή ευρύτερου Δημοσίου τομέα, Ν.Π.Ι.Δ ΟΤΑ ά` και β` βαθμού, Ν.Π.ΙΔ των ανωτέρω φορέων, όπως ενδεικτικώς
αναφέρονται στο άρθρο 3 του Ν. 3879/2010 (ΦΕΚ Α 163), ως ισχύει.
β) Ο δικαιούμενος για να εγγραφεί ως μέλος του Σωματείου, υποβάλει έγγραφη αίτηση στο Σωματείο, στην οποία περιέχονται:
• Όνομα, Επίθετο, Πατρώνυμο, Διεύθυνση
• Ιδιότητα
• Δήλωση ότι αποδέχεται τις διατάξεις του Καταστατικού του Σωματείου.
• Υπεύθυνη Δήλωση και Προσκόμιση Αποδεικτικού στοιχείου (Βεβαίωση ή Σύμβαση Εργασίας κ.α) από το οποίο να προκύπτει η απασχόλησή του ως Εκπαιδευτού Ωρομίσθιου ή με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου σε έναν από τους φορείς του άρθρου 5 παρ. α του παρόντος καταστατικού.

Ετήσια συνδρομή 10Ε

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
634/602713-05
IBAN: GR5301106340000063460271305

Οι Συνάδελφοι που δεν προσκομίσουν αποδεικτικό στοιχείο (Βεβαίωση ή Σύμβαση Εργασίας κ.α μπορούν να εγγραφούν ως φίλοι στο Σωματείο να πληρώσουν την συνδρομή τους και θα έχουν τις ίδιες ιδιότητες με τα μέλη εκτός απο το δικαίωμα ψήφου.


Για την εγγραφή στο Σωματείο

  1. Συμπλήρωση και υπογραφή της αίτησης εγγραφής μέλους
    ( θα βρείτε εδώ )
     

  2. Προσκόμιση αποδεικτικού ότι έχετε διδάξει σε Ι.Ε.Κ.
     

  3. Υπογραφή υπευθύνης δήλωσης

  4. Πληρωμή ετήσιας συνδρομής 10 Euro

Αποστολή στην
Ταχ.Θυρίδα 91760 Τ.Κ 18102 Κορυδαλλός


 Όσοι συνάδελφοι δεν έχουν ή δεν επιθυμούν να προσκομίσουν αποδεικτικό ( έχουν υποβάλει αίτηση και δεν έχουν προσληφθεί ή ανήκουν σε Ιδιωτικά Ι.Ε.Κ.) μπορούν να εγγραφούν ως φίλοι.